نشر فردا
مقالات چاپ هلیوگراور
مقالات آموزشی برای ورود به بازار کار و اخبار بروز برای همگام بودن با صنعت چاپ هلیوگراور در ایران و جهان.