نشر فردا
مقالات طراحی گرافیک
مقالات آموزشی برای ورود به بازار کار و اخبار بروز برای همگام بودن با طراحی گرافیک در ایران و جهان.