نشر فردا
مقالات پاکت
مقالاتی جامع در رابطه با بنیاد پاکت ها، آموزش نکات طراحی آن و استراتژی های طراحی، ابعاد مورد نیاز و جنس (متریال) مورد استفاده برای صنایع مختلف.