نشر فردا
مقالات تراکت تبلیغاتی
مقالاتی جامع در رابطه با بنیاد تراکت های تبلیغاتی، آموزش نکات طراحی آن و استراتژی های پخش و جذب مخاطب توسط شیوه تراکت تبلیغاتی.